ALIMENTY

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych
względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W celu rozpoczęcia egzekucji alimentów należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.
W przypadku, gdy alimentowany jest małoletni, wniosek składa przedstawiciel ustawowy np. rodzic.

W przypadku gdy alimentowanym jest osoba pełnoletnia, składa ona wniosek o wszczęcie postępowania, a do wniosku oprócz tytułu wykonawczego dołącza zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

We wniosku wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej informacji na temat majątku dłużnika, dane identyfikacyjne (PESEL, nr i seria dowodu osobistego, NIP, REGON) oraz właściwe dane adresowe. Jeśli wypełnienie wniosku nastręcza trudności należy poprosić o pomoc w jego wypełnieniu pracownika kancelarii komornika.

Kontakt

Godziny pracy

INFORMACJE

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Jarosław Zawadzki