WSZCZĘCIE

Skuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego
uzależniona jest od majątku posiadanego przez dłużnika.

Precyzyjne wskazanie składników majątku dłużnika we wniosku egzekucyjnym znacząco przyspiesza egzekucję i ma wpływ na jej skuteczność.

Wszczęcie postępowania następuje poprzez złożenie wniosku do komornika sądowego.
Do wniosku wierzyciel ma obowiązek dołączyć tytuł wykonawczy.
Tytułami wykonawczymi co do zasady są orzeczenia sądowe (wyroki, ugody, nakazy zapłaty) zaopatrzone w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Klauzula wykonalności jest to urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji.
Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze przymusu (w trybie egzekucji sądowej).
Wierzyciel może wskazać konkretny składnik majątku dłużnika, z którego będzie prowadzona egzekucja.
Jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik z urzędu wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku oraz dokonuje ustaleń w rejestrach, do których ma dostęp drogą elektroniczną.
Jeżeli pomimo skierowania egzekucji do oznaczonych przez wierzyciela składników majątku dłużnika i podjęcia czynności opisanych powyżej nie zdołano ustalić majątku dłużnika, warunkiem żądania przez wierzyciela dalszego prowadzenia egzekucji jest zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.

Kontakt

Godziny pracy

INFORMACJE

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Jarosław Zawadzki