RUCHOMOŚCI

Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

Zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu
samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.

Komornik sądowy ma prawo do stosowania różnych metod prowadzących do wyegzekwowania zwrotu należnych wierzycielowi środków. Jedną z nich jest egzekucja komornicza z tzw. ruchomości, a zatem wszystkich przedmiotów ruchomych, które nie stanowią nieruchomości. Ich przykładem mogą być samochody, maszyny rolnicze, sprzęt RTV i AGD, komputer czy telefon komórkowy.
Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia doręcza się dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami, jak również wierzycielowi, który nie był obecny przy zajęciu.
Zajęte ruchomości komornik pozostawia pod dozorem osoby, u której je zajął. Jedynie z ważnych przyczyn komornik może, w każdym stanie postępowania, oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoba ta pełni obowiązki dozorcy. Komornik doręcza jej protokół zajęcia.
Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia.
Wyjątkowo sprzedaż może nastąpić bezpośrednio po zajęciu, jeżeli ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby nadmierne koszty lub zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór.
Komornik dokonuje również sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Kontakt

Godziny pracy

INFORMACJE

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Jarosław Zawadzki