DORĘCZENIA

Komornik dokonuje doręczenia korespondencji w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia.

Główną cechą nowej regulacji jest zapewnienie prawidłowego doręczenia pozwanemu pierwszego pisma procesowego jak również szybsza obrona jego praw.
Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidujący skutek doręczenia, sąd zawiadamia o tym powoda. Sąd jednocześnie zobowiązuje powoda do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
Komornik doręcza pozwanemu pisma osobiście.
Powód zobowiązany przez sąd do doręczenia za pośrednictwem komornika składa wniosek wraz z pismem, które należy doręczyć pozwanemu.
Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia.

Komornik zwraca pismo gdy próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a według ustaleń komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem.

Komornik w takim przypadku zwracając pismo informuje o poczynionych ustaleniach. Tak samo w przypadku, gdy nie udało się ustalić czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

W przypadkach opisanych powyżej, komornikowi można zlecić przeprowadzenie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

Kontakt

Godziny pracy

INFORMACJE

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Jarosław Zawadzki