NIERUCHOMOŚCI

Egzekucja z nieruchomości to wieloetapowy,
ale często najskuteczniejszy sposób prowadzący
do odzyskania należności od dłużnika.

Komornik dokonuje zajęcia nieruchomości na wniosek wierzyciela.
Egzekucję z nieruchomości wszczyna i prowadzi komornik właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Dla tutejszej kancelarii będą to nieruchomości położone na terenie dzielnicy Wrocław-Krzyki oraz gmin: Sobótka, Żórawina i Kobierzyce.
Egzekucja z nieruchomości odbywa się pod nadzorem sądu, przy którym działa komornik. Wierzyciel powinien we wniosku precyzyjnie oznaczyć nieruchomość.
W tym celu należy podać położenie nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości, numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości oraz oznaczenie sądu, który tę księgę prowadzi. W przypadku spółdzielczych własnościowych lokali dodatkowo należy wskazać oznaczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, w której zasobach znajduje się nieruchomość.
Brak prawidłowego wniosku stanowi przeszkodę do przeprowadzenia egzekucji z tego składnika majątku dłużnika.
Po otrzymaniu wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości.
Jednocześnie z wezwaniem dłużnika komornik przesyła do właściwego sądu wieczystoksięgowego wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. Wpis takiego ostrzeżenia powoduje, że nieruchomość jest zajęta.
Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik, na wniosek wierzyciela, dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.
W tym celu wierzyciel kieruje do komornika wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości.
Po upływie dwóch tygodni od opisu i oszacowania może zostać wyznaczony termin licytacji.
Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego albo referendarza sądowego.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Kontakt

Godziny pracy

INFORMACJE

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Jarosław Zawadzki